Zeker

zijn van

Grip op uw verzuim

met verzuimmanagement.

Als werknemers lekker in hun vel zitten hebben ze meer energie, zijn ze productiever, zijn ze minder vaak ziek en leveren ze meer op. Hoe hoger het verzuim, hoe hoger de kosten. Het voorkomen van verzuim is dus belangrijk. Organisaties die hier werk van maken plukken daar de vruchten van. Hoe laag is uw verzuim?

Wat is verzuimmanagement

Bij verzuimmanagement draait alles om het beheersen van verzuim. Om hoog verzuim – en daarmee hoge kosten – te voorkomen is het belangrijk om een visie te ontwikkelen en dit te vertalen in effectief beleid. Een integrale aanpak heeft hierbij de voorkeur en omvat in ieder geval maatregelen die leiden tot: 

  • het beheersen van verzuim en de verzuimkosten;
  • het bevorderen van herstel en een snelle werkhervatting;
  • het versterken van energiebronnen en het reduceren van stressoren in de organisatie;
  • het verhogen van de weerbaarheid en de inzetbaarheid van werknemers.

Ik adviseer u graag op welke wijze u het verzuim in uw organisatie effectief kan aanpakken.

Verzuimbegeleiding

Als een werknemer ziek wordt dan betekent dit dat er veel op een werkgever afkomt. Naast de aandacht en de zorg voor de zieke werknemer krijgt een werkgever ook te maken met externe partijen zoals een bedrijfsarts, een arbodienst of een arbeidsdeskundige. Zeker bij langdurig verzuim is het belangrijk om de regels zoals gesteld in de Wet Verbetering Poortwachter juist toe te passen. De inzet wordt namelijk door het UWV beoordeeld. 
 
Bent u op zoek naar een verzuimregisseur, een casemanager of heeft u vragen met betrekking tot de aanpak van verzuim binnen uw organisatie neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op. Ik help u graag. 

 

Wel of niet in eigen regie 
Volgens de Arbo-wet is elke werkgever verplicht om zich deskundig te laten ondersteunen bij het arbo- en verzuimbeleid. Werkgevers hebben hierbij de keuze uit een vangnet- of uit een maatwerkregeling. Voor werkgevers die de zorg van verzuim niet op zich willen nemen is aansluiting bij een gecertificeerde arbodienst (vangnetregeling) een verstandig besluit. Voor werkgevers die de regie in eigen handen willen houden is er de maatwerkregeling. Samenwerking met ten minste één bedrijfsarts is hierbij wel een vereiste. Ik adviseer u graag welke regeling het beste bij u als werkgever past. Door de toenemende belangstelling om de verzuimbegeleiding in eigen beheer te houden kunnen bedrijven en instellingen bij mij ook terecht voor een maatwerkregeling. Vanuit het principe meten is weten geef ik op heldere wijze inzicht in het verzuim van uw organisatie en ondersteun ik uw casemanager bij het uitvoeren van zijn of haar taken. 

Poortwachtertoets

Als een werknemer na twee jaar ziekte nog steeds niet in staat is om te werken dan kan hij of zij een WIA-uitkering aanvragen. Voorafgaand aan een mogelijke uitkering beoordeelt het UWV aan de hand van een ingediend re-integratieverslag of werkgever en werknemer voldoende actie hebben ondernomen om re-integratie mogelijk te maken. Als het UWV tekortkomingen constateert dan kan dat voor de werkgever of voor de werknemer leiden tot een sanctie.

 

Wilt u als werkgever voorkomen dat u het loon van uw werknemer verplicht door moet betalen, laat dan tijdig uw inspanningen door mij - objectief en onafhankelijk - beoordelen. 

Re-integratietrajecten

Als een werknemer als gevolg van (langdurige) arbeidsongeschiktheid zijn of haar eigen functie niet meer kan uitoefenen dan dient u als werkgever op zoek te gaan naar een andere passende functie. Lukt dit niet binnen de eigen organisatie, dan wordt er van u verwacht dat u op zoek gaat naar de mogelijkheden van re-integratie bij een andere werkgever. Dit laatste wordt re-integratie tweede spoor genoemd. Ontbreekt het u aan tijd of mogelijkheden om zelf een werknemer naar een andere passende functie te begeleiden, dan is het verstanding om het re-integratietraject uit te besteden.

 

Ik ondersteun u en uw werknemer graag bij het vinden van een nieuwe passende functie. 

Enkele feiten

over de zakelijke markt.