Zeker

zijn van

De toekomst van uw organisatie

Ondernemen is risico nemen! Maar heeft u voldoende financiële middelen om kleine of grote tegenslagen op te vangen? In het belang van de continuïteit van uw bedrijf kan het wenselijk zijn om risico’s aan te pakken en te spreiden.

Als we het over risico’s hebben dan bedoelen we hiermee de kans dat we lopen om iets te verliezen of de mate van het gevaar waarmee we met schade of verlies te maken kunnen krijgen. Om duurzaam te kunnen ondernemen is het belangrijk om eerst de risico’s van uw organisatie in kaart te brengen om vervolgens maatregelen te nemen die er voor zorgen dat de mogelijke nadelige gevolgen van een gebeurtenis tot een minimum worden beperkt. Bij duurzaam ondernemen gaat het feitelijk om het beheersen van de kansen en de gevolgen van risico’s. Het vaststellen ervan gebeurt vaak aan de hand van de formule: Risico = Kans x Gevolg.

Hoe om te gaan met risico's

Mogelijke oplossingen kunnen zijn door risico’s:

 • te vermijden
 • te verminderen
 • over te dragen
 • zelf te dragen

 

Denk bij de te nemen maatregelen aan:

 • organisatorische maatregelen
 • preventieve maatregelen
 • bouwkundige of elektronische maatregelen

Wat het u oplevert

Bij een goede uitvoering kan duurzaam ondernemen heel waardevol zijn. Dit zowel in organisatorisch als in financieel opzicht.

Mogelijke voordelen worden behaald doordat:

 • inzicht is verkregen in de risico’s en daarmee in de kansen en de bedreigingen;
 • er doelen mee worden gerealiseerd;
 • alle betrokkenen op de hoogte zijn van geldende procedures en maatregelen;
 • er rekening wordt gehouden met relevante wet- en regelgeving;
 • er kosten worden bespaard;
 • het een bijdrage levert aan de continuïteit van een bedrijf.

Wist u dat

 • slechts 50% van de MKB-bedrijven voldoende geld in kas heeft om drie maanden of langer alle financiële verplichtingen na te kunnen komen;
 • schadeverzekeraars elke dag ruim 20 miljoen euro uitkeren als gevolg van schade door aansprakelijkheid, brand, diefstal of door deelname aan het verkeer;
 • jaarlijks zo’n 100 bedrijven te maken krijgen met brand waarbij de schade meer dan 1 miljoen euro bedraagt;
 • ongeveer 50% van de bedrijven die te maken krijgen met brand binnen twee jaar definitief de deuren moet sluiten.