Voor duidelijkheid

over uw en onze rechten.

Bazic organisatie advies respecteert te allen tijde de privacy van haar bezoekers op deze website. Met eventueel door ons ontvangen persoonsgegevens gaan wij dan ook zorgvuldig en zoals weergegeven in deze privacyverklaring om.

 

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.
Bazic organisatie advies

T. 06 535 97 590
E. info@bazic.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bazic organisatie advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • uw naam;
  • uw e-mailadres;
  • gegevens over uw activiteiten op onze website.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers van onze website die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben gekregen van ouders of een voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Om te voorkomen dat er gegevens over kinderen zonder ouderlijke toestemming worden verzameld adviseren wij ouders om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens over een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan direct de door ons ontvangen informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bazic organisatie advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • verzenden van een nieuwsbrief of een reclamefolder;
  • u te kunnen bellen of een bericht per e-mail te kunnen sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bazic organisatie advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Bazic organisatie advies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij voor zover de wet dit vereist een bewerkersovereenkomst. Zo zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bazic organisatie advies. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt bij ons een verzoek indienen om persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bazic.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk - maar binnen vier weken - op uw verzoek.

 

Bazic organisatie advies wijst u tevens op de mogelijkheid om - indien nodig - een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Bazic organisatie advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bazic organisatie advies) tussen zit.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bazic organisatie advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bazic organisatie advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.